گوگرد پاستیل

Pastilled sulphur

گوگرد پاستیل پي اچ خاك را كاهش داده و سرعت و ميزان جذب خاك را افزايش مي دهد بنابراین عملکرد خاک نیز بهبود پیدا خواهد کرد. پاستیل گوگرد سبب ازاد شدن مواد غذايي خاك مي شود و مقاومت گیاه را در سرما بالا میبرد

آنالیز گوگرد پاستیل

Product Information Sheet