گوگرد کلوخه

گوگرد کلوخه

اکثر گوگردی که در سراسر جهان استفاده می شود به صورت جامد و کلوخه ای حملش انجام می شود.
گوگرد کلوخه ای تولید شده از گوگردی که از قطعات بزرگتر خرد شده است، شکل نامنظم خواهد داشت و دارای لبه ها و نقاط تیز زیادی است که به راحتی شکسته می شوند و ذرات کوچکتر و غبار تولید می کنند.

 

LUMP ANALYZE