محصولات

گوگرد گرانوله

در کشاورزی از نوع گوگرد گرانولی بیشتر استفاده میشود و از جمله گیاهانی که مقدار زیادی گوگرد استفاده میشود میتوان یونجه و کلزا اشاره کرد، از نقش های این عنصر در گیاهان میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
• بهبود کیفیت و بازده محصول
• تولید پروتئین: این عنصر تشکیل دهنده سه اسید آمینه اصلی سیستئین و سیستین و متونین است که بلوک های اصلی پروتئین ها هستند و تقریبا 90% از گوگرد گیاه در این بخش قراردارد.
• فعال سازی آنزیم ها که به واکنش های بیو شیمیایی که در گیاه رخ میدهد کمک میکند

دکمه بازگشت به بالا