گوگرد بنتونیت دار 80 درصد

bentonite sulphur 80

گوگرد بنتونیت دار 80 درصد دارای حدود 75 درصد گوگرد و 15 درصد بنتونیت می باشد. بسیاری از دانشمندان گوگرد کشاورزی را دومین ماده غذایی مهم پس از نیتروژن می دانند. گوگرد به رشد گیاهان کمک می کند زیرا پس از تجزیه در خاک از طریق ریشه جذب می شود. از مکانیسم های حفاظتی برخی گیاهان از طریق حضور در اجزای گیاهی بیوسیدها یا به عنوان قارچ کش پشتیبانی می کند

 

آنالیز گوگرد بنتونیت دار 80 درصد

آنالیز گوگرد بنتونیت دار 80